Senterets formål

NTAES skal utarbeide kunnskapsbasert grunnlag for politiets og kontrolletatenes egne og felles tverretatlige prioriteringer. Dette skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Senteret, som startet opp 2. mai 2016, er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 13. januar 2015. Det består av 11 medarbeidere; fire fra politiet, fire fra Skatteetaten, samt én fra Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Senteret er lokalisert hos Økokrim i Oslo med Ellen Sofie Kittelsbye (politiet) som leder. Det er det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjef Økokrim, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og arbeids- og velferdsdirektøren som gir senteret føringer og beslutter dets oppdrag.