Senterets formål

NTAES skal utarbeide nasjonale analyse- og etterretningsprodukter som beslutningstøtte for politiet og kontrolletatene. Produktene skal gi grunnlag for at etatene hver for seg og sammen kan prioritere og koordinere tiltak for å forebygge, bekjempe, avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Oppdragsgiver og primærmottaker er styringsgruppen for NTAES og a-krimsamarbeidet, på vegne av Det sentrale samarbeidsforum (DSSF).
Senteret, som startet opp 2. mai 2016, er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 13. januar 2015. Det består av 11 medarbeidere; fire fra politiet, fire fra Skatteetaten, samt én fra Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Senteret er lokalisert hos Økokrim i Oslo med Ellen Sofie Kittelsbye (politiet) som leder.