Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

NTAES er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Økokrim, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Formålet er å legge til rette for å utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjonen som disse etatene besitter, i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.
Les mer om NTAES sitt formål